layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

NEREUS - Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne

NEREUS LOGObleu fond blanc

 

 

Wśród celów województwa wymienionych w ustawie o samorządzie województwa wskazano m.in. kreowanie rozwoju regionu. Cel ten jest realizowany m.in. przez pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa zgodnie z przyjętą przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w  dniu 26 sierpnia 2013 r. Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020.

Samorząd województwa podkarpackiego realizując zadania zapisane w Strategii podejmuje wielorakie działania służące wzmocnieniu konkurencyjności regionu w stosunku do innych, bardziej rozwiniętych obszarów kraju, a także regionów UE.

Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjmując 25 maja 2015 roku Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), określił obszary priorytetowe dla regionu (inteligentne specjalizacje). Jednym z nich jest „Lotnictwo i kosmonautyka”, określona jako inteligentna specjalizacja wiodąca. Oznacza to ukierunkowanie wsparcia publicznego na projekty i inicjatywy sprzyjające szybkiemu rozwojowi tych branż w regionie. Źródłem finansowania regionalnych inteligentnych specjalizacji są głównie regionalne programy operacyjne na lata 2014-2020.

Aby to osiągnąć władze regionów, ich partnerzy (przedsiębiorcy, klastry, instytucje B+R) muszą angażować się w przedsięwzięcia i inicjatywy ponadnarodowe. Przedstawiciele regionu powinni być obecni na wszystkich istotnych spotkaniach w Europie i poza nią, na których tworzą się międzynarodowe i międzyregionalne konsorcja, czy pomysły na wspólne przedsięwzięcia.

Jednym z takich forów współpracy na arenie europejskiej jest Stowarzyszenie NEREUS. Powstało ono 18 grudnia 2007 r. na spotkaniu w Tuluzie, na którym 23 Regiony UE potwierdziły deklarację przystąpienia do prac mających na celu rejestrację Stowarzyszenia poprzez podpisanie Karty Politycznej w sprawie utworzenia i wdrożenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS.

Zapisane w Statucie cele Stowarzyszenia NEREUS to:

 1. Wprowadzenie poziomu regionalnego do opracowywania i rozwijania europejskich programów kosmicznych oraz działań zawiązanych z infrastrukturą i zastosowaniami.
 2. Promocja i wdrażanie partnerstwa, wspieranie programów współpracy transnacjonalnej i transgranicznej pomiędzy Regionami Europejskimi w celu rozwijania wspólnych lub uzupełniających środków i metod, w tym opracowanie zaleceń do wspólnych projektów i inicjatyw.
 3. Spełnianie i wspomaganie potrzeb użytkowników końcowych w zakresie usług kosmicznych oferowanych przez programy Unii Europejskiej.
 4. Zapewnianie wykorzystania usług kosmicznych we wszystkich Regionach Europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej i zapewnienia prawidłowego wykorzystania potencjału technologii kosmicznych.
 5. Wspieranie lepszej promocji europejskiego wymiaru kosmicznego w zglobalizowanej gospodarce.
 6. Wzrost uczestnictwa obywatelskiego w tworzeniu polityki europejskiej i rozwoju rynków usług kosmicznych.

Dla osiągnięcia założonych celów NEREUS może realizować m.in. następujące działania:

 1. Zbieranie informacji o dostępnych źródłach finansowania w Europie, zarówno publicznych (Europejskie Fundusze Strukturalne, programy ramowe UE, itp.), jak i prywatnych, w celu umożliwienia członkom NEREUS planowania i rozwijania projektów związanych z technologiami kosmicznymi.
 2. Rozpoznawanie europejskich możliwości finansowania w celu wspierania i wspomagania działań Stowarzyszenia w sieci, w razie potrzeby.
 3. Organizowanie konwencji, seminariów badawczych i działań edukacyjnych na rzecz członków Stowarzyszenia.
 4. Promowanie i edukowanie użytkowników (publicznych i prywatnych) w zakresie potencjału i korzyści zastosowań związanych z przestrzenią kosmiczną.
 5. Realizowanie takich działań jak identyfikacja użytkowników końcowych, sporządzanie listy wspólnych pytań i potrzeb, omawianie wspólnych dla Regionów Europejskich wyzwań dotyczących zastosowań technologii kosmicznych, identyfikacja wspólnej płaszczyzny w zakresie potrzeb użytkowników.
 6. Doprecyzowywanie lub nadzorowanie badań naukowych, planów i aktualizacji w celu rozpowszechniania wiedzy na temat technologii kosmicznych.
 7. Wydawanie opinii regionów NEREUS na temat legislacji oraz publikacji Wspólnoty Europejskiej będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; szczególnie, jeżeli ma to wpływ na cele NEREUS.

W dniu 27 lutego 2017 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę nr XXXIII/576/17 w sprawie przystąpienia Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne „NEREUS”. W oparciu o tę uchwałę oraz pozytywną opinię Wojewody Podkarpackiego wydaną w dniu 7 marca 2017 r. Minister Spraw Zagranicznych w dniu 27 marca 2017 r. Decyzją nr DDPK.233.3.2017/3 wyraził zgodę na przystąpienie Województwa Podkarpackiego do międzynarodowego zrzeszenia Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. W dniu 28 marca 2017 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego przesłał do Pana Michele Emiliano – Przewodniczącego Stowarzyszenia NEREUS wniosek o przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia wraz z niezbędnymi dokumentami. Zarząd Stowarzyszenia NEREUS w kwietniu 2017 r. zaakceptował wniosek Województwa Podkarpackiego, a Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia NEREUS w dniu 19 maja 2017 r. przyjęło Województwo Podkarpackie jako 26. pełnoprawnego członka Stowarzyszenia (www.nereus-regions.eu/full-members-list).

 

06

 

Przystąpienie Województwa Podkarpackiego do Stowarzyszenia NEREUS stanowi kolejny krok w ramach realizowanej polityki wsparcia przedsięwzięć otwierających podkarpacką gospodarkę oraz sektor B+R na szeroko rozumianą branżę technologii kosmicznych i jest zgodne z „Priorytetami współpracy zagranicznej Województwa Podkarpackiego”.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu NEREUS znajdą Państwo na stronie:

www.nereus-regions.eu

 

 

Copernicus Research and User Support Service

Pragniemy poinformować, że został uruchomiony serwis Copernicus Research and User Support Service, oferujący bezpłatny dostęp do potężnych platform ICT służących do przetwarzania danych i opracowywania rozwiązań technicznych dostosowanych do potrzeb użytkownika. Portal zapewnia również dedykowany Helpdesk z zakresu spersonalizowanej pomocy, jak również organizację szkoleń oraz seminariów internetowych.

Usługa RUS skierowana jest do organizacji sektora publicznego oraz podmiotów sektora prywatnego UE. Dane zgromadzone w serwisie Copernicus, mogą być wykorzystane do przeprowadzania badań lub działania dydaktyczne.

Szczegóły dotyczące serwisu (Copernicus Research and User Support Service) znajdują się na stronie podanej poniżej.

https://rus-copernicus.eu/portal/

 Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage