layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

październik 2017
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny

Informację udostępniono: 16.02.2007 09:26
 
Podstawę działań zmierzających do powołania Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) stanowi porozumienie z 19 maja 2003 r. w sprawie utworzenia Parku, którego sygnatariuszami są:
 1. Samorząd Województwa Podkarpackiego
 2. Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
 3. Urząd Miasta Rzeszowa
 4. Politechnika Rzeszowska
 5. Uniwersytet Rzeszowski
Misją PPNT jest wielofunkcyjny rozwój Województwa Podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego.

Celem Parku jest:
 • wzmocnienie potencjału regionalnego sektora akademickiego, naukowo-badawczego oraz gospodarczego,
 • zwiększenie liczby absolwentów szkół wyższych podejmujących działalność gospodarczą na własny rachunek,
 • stymulowanie gotowości do podejmowania ryzyka działalności gospodarczej przez pracowników sektorów poddawanych restrukturyzacji, w szczególności wychodzących z rolnictwa,
 • efektywne zagospodarowanie wolnych obiektów i terenów oraz świadczenie usług pomocniczych dla przedsiębiorców w PPNT,
 • wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku,
 • podniesienie innowacyjności, w tym wzrost transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych do podmiotów gospodarczych.
Bazę materialną PPNT stanowi wydzielony zespół majątku położonego na terenie Gminy Miasta Rzeszów, Gminy Trzebownisko, Gminy Głogów Małopolski oraz Gminy Świlcza.


Realizacja projektu jest możliwa dzięki podpisanej 3 września 2003 roku umowie pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i Samorządem Województwa, dotyczącej opracowania studium wykonalności wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem dla Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego. Projekt zgłoszony przez Samorząd Województwa do konkursu zorganizowanego przez PARP, po uzyskaniu pozytywnej oceny został zakwalifikowany do dofinansowania. Dzięki temu przygotowano w/w dokumenty, które były niezbędne przy ubieganiu się o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm, Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP).

Całkowite nakłady na realizację projektu wynoszą 40 162 579,00 PLN w tym wydatki kwalifikowane stanowią 38 068 795,00 PLN. Projekt  - (I Etap) – będzie zrealizowany do 31 grudnia 2007r.
 
Harmonogram prac nad PPNT
 • Maj 2003 – podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Podkarpackiego Parku Naukow-Technologicznego (PPNT).
 • Maj 2004 – opracowanie studium wykonalności, biznes planu oraz oceny oddziaływania na środowisko.
 • 15 lipca 2004 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął Uchwałę Nr XXVI/273/04 w sprawie zgody na przystąpienie do realizacji projektu utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego i przekazania Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego obowiązków związanych z zarządzaniem Parkiem. Sejmik Województwa Podkarpackiego przeznaczył środki finansowe z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 6 852 384,00 zł na realizację tego projektu w latach 2005-2007.
 • 11 sierpnia 2004 r. w Rzeszowie została zawarta Umowa w sprawie zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym pomiędzy Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., a Zarządem Województwa Podkarpackiego. Samorząd Województwa Podkarpackiego sfinansował koszty zarządzania PPNT w latach 2005-2006 w wysokości 733 572,00 zł.
 • 16 sierpnia 2004 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. złożyła w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. wniosek do działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm (SPO WKP) ubiegając się o współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na uzbrojenie infrastruktury technicznej Parku. Wniosek ten został zaakceptowany do dofinansowania.
 • 10 lutego 2005 – podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na realizacje projektu inwestycyjnego PPNT.
 • luty 2005 – do chwili obecnej wdrażanie przez RARR S.A. pn. Utworzenie PPNT . Sejmik Województwa Podkarpackiego upoważnił Zarząd Województwa do przekazania RARR S.A. w drodze porozumienia zadań związanych z zarządzaniem PPNT. (Uchwałą Nr XXVI/273/04 z dnia 15 lipca 2004).
I. Zakres prac wykonanych w 2005 roku.
 
1. Strefa S1 – Jasionka
 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania strefy przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie na zlecenie RARR S.A.
 • Uruchomienie procedury o wydanie decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  • sieci wodno-kanalizacyjnej,
  • sieci elektroenergetycznej,
  • oczyszczalni ścieków,
  • stacji uzdatniania wody.   

 2. Strefa S3 Preinkubator Akademicki

 • Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Uzyskanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę, ciepło i energię elektryczną,
 • Opracowanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budynku preinkubatora akademickiego,
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego do przetargu.
II. Zakres prac wykonanych w 2006 roku.


1. Strefa S1 - Jasionka

 • Prowadzono prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej uzbrojenia strefy S1 – Jasionka w sieci elektroenergetyczne, sanitarne i drogi,
 • Zrealizowano prace przygotowawcze zmierzające do przeprowadzenia czterech przetargów na roboty budowlane:
  • Uzbrojenie terenu w sieci wod-kan, gazu ziemnego, drogi,
  •  Budowa oczyszczalni ścieków,
  • Budowa stacji uzdatniania wody,
  • Linia kablowa SN.

2.  Strefa S2 Rogoźnica

 • Przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na realizację przebudowy drogi gminnej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w strefie,
 • Opracowano koncepcję układów komunikacyjnych,
 • Rozpoczęto prace geologiczne.
3. Strefa S3 Preinkubator Akademicki Przedsiębiorczości przy Politechnice Rzeszowskiej
 • Zakończono przygotowanie dokumentacji projektowej- projekt budowlany, projekt wykonawczy,
 • Złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Preinkubatora,
 • Przekazano wykonawcy robót plac budowy,
 • Przygotowano komplet dokumentacji odbiorowej wszystkich branż,
 • Zakończenie prac związanych z budową Preinkubatora, przygotowanie do odbioru końcowego.
III. Zakres prac planowanych do realizacji w 2007 r.
 
1. Strefa S1 - Jasionka
 • Wykonanie sieci elektroenergetycznych SN 15 kV od GPZ staromieście do rozdzielni głównej w strefie S1 wraz z budową trafostacji,
 • Wykonanie sieci sanitarnych i drogowych,
 • Wykonanie stacji uzdatniania wody,
 • Wykonanie oczyszczalni ścieków.

2. Strefa S2 Rogoźnica
 • Wykonanie sieci elektroenergetycznych SN 15 kV,
 • Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową infrastruktury technicznej w strefie,
 • Wykonanie sieci dróg,
 • Wykonanie sieci sanitarnych.

3. Strefa S3 Preinkubator Akademicki Przedsiębiorczości przy Politechnice Rzeszowskiej
 • Oddanie obiektu do użytkowania.

Wszelkie informacje dotyczące Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego można uzyskać na stronie http://www.rarr.rzeszow.pl/pl/110/

Zamieścił: Piotr Pernak


Zainwestuj w Podkarpackim

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage