layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Regionalna Strategia Innowacji

Informację udostępniono: 10.03.2008 10:39
Rola samorządu województwa podkarpackiego w stymulowaniu wzrostu innowacyjności gospodarki regionu.

Do zadań samorządu województwa, zgodnie z ustawą z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie województwa, należy m.in. podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, a także wspieranie rozwoju nauki, współpracy między sferą nauki i gospodarki oraz popieranie postępu technologicznego oraz innowacji.
Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przystąpieniu naszego regionu do konkursu, ogłoszonego przez Komitet Badań Naukowych (obecnie Ministerstwo Nauki i Informatyzacji) na opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji, uznając za konieczne zwiększenie roli samorządu województwa w stymulowaniu wzrostu innowacyjności regionu. W lutym 2003 roku Komitet Badań Naukowych pozytywnie ocenił złożony przez Województwo Podkarpackie „ Wniosek o dofinansowanie projektu celowego dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego”. Od maja 2003 roku do 31.12.2004 r. realizowany był projekt celowy Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pn. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Podkarpackiego
 
Ministerstwo Nauki i Informatyzacji dofinansowało prace badawczo-rozwojowe, realizowane w ramach niniejszego projektu, w kwocie 250.000,00 PLN, natomiast resztę zadań w wysokości 300.000,00 PLN sfinansował Samorząd Województwa Podkarpackiego i wkład finansowy 5.742,00 PLN wniosła także Politechnika Rzeszowska.

Zarząd Województwa Podkarpackiego powierzył realizację projektu Politechnice Rzeszowskiej, która była liderem wykonawców. W skład konsorcjum wykonawców weszły także Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Główny cel opracowania Regionalnej Strategii Innowacji.

Głównym celem projektu dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego było osiągnięcie porozumienia pomiędzy sektorem gospodarki, nauki i polityki na rzecz powstania skutecznego regionalnego systemu innowacji. Chodziło o wypracowanie przede wszystkim stałych, systemowych mechanizmów współpracy pomiędzy tymi sektorami. Efektem tego porozumienia jest wspólnie zbudowana przez wszystkie zainteresowane strony Regionalna Strategia Innowacji, z którą każdy może się identyfikować i ją realizować. Bardzo ważnym elementem było uzyskanie pełnej akceptacji kierunków regionalnej polityki innnowacyjnej, celów i zadań RSI. Wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego

30.12.2004r. Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwalił Regionalną Strategię Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013 (uchwała nr XXXIII\369\04 z dnia 30.12.2004r.). Ten strategiczny dokument Samorządu Województwa Podkarpackiego wytycza drogę naszego regionu do przekształcenia go w region innowacyjny. Określa priorytety i cele strategiczne polityki innowacyjnej w województwie podkarpackim. Dzięki opracowaniu RSI można korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Warunkiem finansowania konkretnych projektów proinnowacyjnych jest wykazanie, że są one zgodne z uchwaloną przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Regionalną Strategią Innowacji.  Dokument ten został opublikowany w formie drukowanej i multimedialnej na płytach CD-rom oraz na stronie internetowej projektu o adresie: www.rsi.podkarpackie.pl .

 

 
Bardzo ważnym działaniem jest stała promocja przyjętych celów i priorytetów Regionalnej Strategii Innowacji oraz wspieranie zgodnych z nią przedsięwzięć.
 
 
Kluczowe elementy struktury systemu wdrażania strategii to:
 • Samorząd Województwa Podkarpackiego - odpowiedzialny za formułowanie i realizację polityki regionalnej,
 • Podkarpacka Rada Innowacyjności,
 • Sekretariat Rady,
 • Komitet Zarządzający jako organ wykonawczy Rady,
 • Baza Projektów Innowacyjnych jako narzędzie monitoringu RSI,
 • Podkarpackie Forum Innowacyjności jako platforma dialogu regionalnego w budowaniu podkarpackiego systemu innowacji,
 • Sześć Paneli Celów Strategicznych.
Dotychczas została powołana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 kwietnia 2005 r. Podkarpacka Rada Innowacyjności (PRI). Jest ona swoistą kontynuacją ustanowionego w ramach ww. projektu celowego Komitetu Sterującego ds. RSI. Jest to organ opiniodawczo-doradczy Zarządu Województwa Podkarpackiego.
W skład Podkarpackiej Rady Innowacyjności wchodzi przewodniczący, dwóch zastępców oraz 16-stu członków (przedstawiciele gospodarki, przedstawiciele wyższych uczelni i jednostek badawczo rozwojowych, przedstawiciele regionalnych władz samorządowych i rządowych, przedstawiciele samorządów terytorialnych, osoby zajmujące się problematyką wprowadzania innowacji w regionie).
 
Do zadań PRI należy w szczególności:
 
 1. Współpraca z Zarządem Województwa Podkarpackiego w zakresie:
  • nadzoru nad realizacją RSI,
  • monitorowania wdrażania strategii, w tym projektów pilotażowych,
  • stanu zaawansowania prac nad realizacją strategii.
 2. Podejmowanie strategicznych decyzji związanych z wdrażaniem RSI.
 3. Stała weryfikacja i aktualizacja realizowanej strategii.
 4. Inicjowanie nowych przedsięwzięć przyczyniających się do wzrostu innowacyjności gospodarki regionu
 5. Opiniowanie wniosków związanych z innowacyjnością:
  • zgłoszonych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
  • zgłoszonych do Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO – WKP), pod względem zgodności przedstawianej inicjatywy ze strategią innowacyjności, dla których jest wymagana lub oczekiwana rekomendacja Marszałka
  • wydawanie opinii dla wszelkich innych inicjatyw związanych ze wzrostem  innowacyjności gospodarki województwa podkarpackiego
  • opiniowanie inicjatyw, w stosunku do których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest zobowiązany zająć stanowisko lub wydać rekomendację.
 6. Inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z regionami krajowymi oraz międzynarodowymi, w tym z siecią Innowacyjnych Regionów Europy (ang. Innovating Regions in Europe Network) oraz regionami budującymi strategie regionalne (ang. Regional Innovation Strategy –RITTS/RIS).
 7. Ciągła promocja RSI oraz pozytywnych przykładów przedsięwzięć innowacyjnych i wsparcie działań międzyregionalnych.
 8. Wspieranie rozwoju podkarpackiego systemu innowacji, w tym współpraca z Panelami Celów Strategicznych i Podkarpackim Forum Innowacyjności.

Bardzo ważnym instrumentem służącym wdrażaniu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego jest działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

W okresie 2007 - 2013 podstawowym instrumentem wdrażania Regionalnej Strategii innowacji Województwa Podkarpackiego będzie projekt systemowy Samorządu Województwa Podkarpackiego pn. "Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007-2013 w województwie podkarpackim" w ramach poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji PO Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Dzięki jego realizacji powstanie regionalny system innowacji - sieć współpracy przedsiębiorców i naukowców, która umożliwi wprowadzenie innowacji przez firmy. Przyczyni się to do podniesienia innowacyjności podkarpackiej gospodarki i międzynarodowej konkurencyjności całego regionu.25 lutego 2008 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji niniejszego projektu.

Zamieścił: Piotr Pernak


Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage