layout-wrota-lipiec2014-tlo-gosp

gospodarka.

layout-wrota-lipiec2014-przestrzen

mowiaca przegladarka    slabowidzacy   epuap

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-puste

wrotapodkarpackie.pl

layout-wrota-lipiec2014-tlo-wrota-glowna

layout-wrota-lipiec2014-tlo-przedmiot-puste

Priorytety współpracy

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

I. ZAŁOŻENIA DO PRIORYTETÓW WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

1. Podstawą prawną uchwalonych przez Sejmik Województwa Podkarpackiego priorytetów współpracy zagranicznej jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

2. Rozwój współpracy zagranicznej województwa podkarpackiego oparty jest na celach i kierunkach działań zawartych w „Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007 - 2020”. Pozostaje on w zgodzie z celami i zasadami polityki regionalnej państwa polskiego.

3. Współpraca zagraniczna województwa podkarpackiego służyć będzie lepszemu wykorzystaniu możliwości rozwojowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

4. Współpraca zagraniczna regionu jest inicjowana i realizowana w oparciu o trzy obszary:
­ Obszar I – Regionalny, realizowany poprzez działania władz regionalnych, mających na celu dalszy rozwój nawiązanych kontaktów, a także tworzenie formalno-prawnych podstaw do rozwoju współpracy z regionami innych państw (tj. podpisywanie listów intencyjnych, zawieranie porozumień o współpracy międzyregionalnej, podpisywanie protokołów wykonawczych do zawartych porozumień), nawiązania kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi i wydziałami ekonomicznymi oraz wydziałami promocji, handlu i inwestycji za granicą a także placówkami dyplomatycznymi innych państw w Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji misji gospodarczych i działań promujących województwo oraz rozwijaniu wzajemnie korzystnej współpracy.
­ Obszar II – Samorządowy, realizowany poprzez współpracę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego dla osiągnięcia wspólnych celów.
­ Obszar III – Gospodarczy, realizowany poprzez współpracę z organizacjami wspierania biznesu i samorządami gospodarczymi w zakresie organizowania misji gospodarczych, prezentacji województwa podkarpackiego za granicą, udziału w międzynarodowych targach i imprezach promocyjnych, pomoc w nawiązaniu kontaktów z zagranicznymi instytucjami okołobiznesowymi.

II. GŁÓWNE CELE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

1. Rozwój bezpośrednich kontaktów między województwem podkarpackim a regionami innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem regionów państw sąsiadujących z województwem, tj. Republiki Słowacji i Ukrainy.

2. Nawiązanie i rozwój kontaktów województwa podkarpackiego z instytucjami Wspólnot Europejskich poprzez Biuro Regionalne Województwa Podkarpackiego w Brukseli.

3. Podejmowanie działań z regionami państw Unii Europejskiej i regionami innych państw w zakresie wspólnego wykorzystania funduszy unijnych.

4. Realizowana współpraca zagraniczna ma służyć wzrostowi gospodarczemu, podnoszeniu konkurencyjności województwa podkarpackiego oraz poziomu życia jego mieszkańców, a także rozwojowi kontaktów międzyludzkich.

III. PRIORYTETY GEOGRAFICZNE PRZYSZŁEJ WSPÓŁPRACY

Priorytety współpracy zagranicznej wynikają z realizowanej przez województwo podkarpackie polityki rozwoju regionalnego i uwzględniają:

1. Dalszy rozwój dobrosąsiedzkich stosunków z Republiką Słowacji i Ukrainą, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, z którymi województwo podkarpackie ma podpisane porozumienia o współpracy.

2. Kontynuację rozwoju współpracy województwa podkarpackiego z regionami państw Unii Europejskiej, m.in. Republiki Austrii, Republiki Czeskiej, Republiki Francuskiej, Republiki Greckiej, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Węgierskiej i Republiki Włoskiej, a także nawiązanie współpracy z regionami innych państw Unii Europejskiej.

3. Rozwój współpracy z wybranymi regionami państw Europy Wschodniej, m.in. Federacji Rosyjskiej, Gruzji, a także regionami państw położonymi w środkowej i wschodniej Azji.

4. Nawiązanie współpracy ze środowiskami polonijnymi, ze szczególnym uwzględnieniem Polonii w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

5. Udział województwa podkarpackiego we współpracy społeczności lokalnych i regionalnych zgodnie z Ustawą z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, a w szczególności w działalności Związku Międzyregionalnego „Euroregion Karpacki” oraz w Zgromadzeniu Regionów Europy w Strasburgu.

Zamieścił: Marta Przewoźnik


Zainwestuj w Podkarpackim

NEREUS LOGObleu fond blanc

aviavalleybaner prognoza

podkarpackie sz perspektywalotniksko

monitoruj podkarpackiepolska pomoc pl 220

move on greentourage